Følgende konditioner er gældende, hvis ikke andet er aftalt skriftligt mellem Køber og Ampell (CVR 43295764).

Betingelserne gælder for salg af alle varer, som er købt hos Ampell. Ampell er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om Ampell ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår eller betingelser.

1 - Leveringsbetingelser

Der må forventes en leveringstid på ca. 2-4 uger fra modtaget ordrebekræftelse på standardprodukter. Ved specialprodukter kan den forventede leveringstid oplyses inden accept af ordre.

Såfremt Køber forlanger varer sendt til en anden adresse end egen, bortfalder reklamationsretten, idet ingen af parterne kan dokumentere, hvordan varerne er modtaget, udpakket eller installeret.

Varen er leveret, når den er stillet til rådighed for Køber.

Ampell hæfter ikke for tab som følge af eventuel overskridelse af leveringstiden.

2 - Tilbud

Ampells tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets modtagelse og er altid eksklusive moms. Hvis der inden varens levering er sket ændringer i kostpriser, valuta, arbejdsløn, afgifter m.v., er Ampell berettiget til at ændre salgsprisen tilsvarende.

3 - Kopiering

Alle tegninger, belysningsplaner, lyskoncepter, skitser og tekniske specifikationer mv. forbliver Ampells ejendom og må ikke kopieres, efterlignes eller overlades til tredjemand uden accept fra Ampell.

Dokumenteret misligholdelse eller direkte produktkonvertering i ond tro, vil føre til erstatning til Ampell for tabt arbejdsfortjeneste.

4 - Udlån af lamper

Der kan efter aftale lånes lamper til demonstration eller prøveopsætning i projektmæssig sammenhæng uden beregning. Forudsat prøverne ikke returneres inden for den aftalte tid, sendes faktura herfor. Fragt tur/retur af produkter påhviler Køber, hvis ikke andet aftales.

5 - Betaling

Standard betalingsbetingelser er netto 14 dage, hvis ikke andet aftales. Faktura udstedes ved afsendelse fra fabrik, normal leveringstid er 2-3 hverdage herefter. Nye kunder forudbetaler den første ordre, hvis ikke andet er aftalt.

Ved for sen betaling beregnes rente, p.t. 2 % pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr.

6 - Returnering / Annullering

Ved annullering og/eller ændring af skriftligt bekræftet ordre, hvor produktionen er påbegyndt, b-regnes et gebyr på 25 % på standardvarer og 100 % på specialvarer.

Returvarer modtages ikke uden forudgående skriftlig aftale.

Pakker med returvarer skal være forsynet med returseddel med angivelse af grunden til returnering samt en kopi af købsfaktura/kvittering. Varen skal returneres i originalemballagen. Hvis disse oplysninger mangler, kan varen ikke krediteres og sendes retur på Købers regning. Returfragt påhviler Køber.

Ampell dækker ingen udgifter i forbindelse med montering af produkter, nedtagning af produkter, elektriker m.m., medmindre der foreligger en forudgående skriftlig aftale herom.  

7 - Reklamationsret

Reklamationer ved transportskader skal straks anmeldes til kontakt@ampell.dk.

Er der tvivl om, hvorvidt pakkens indhold er skadet, skal varen modtages ’med forbehold’ for at holde transportselskabet ansvarlig herfor.

Ved anden reklamation over fejl og mangler skal reklamationen fremsættes skriftligt senest 8 dage efter konstatering af fejl eller mangler, dog senest en måned efter fakturadato til Ampell.

For drivere, lyskilder og LED gælder den pågældende fabrikants reklamationsbestemmelser.

Reklamationen håndteres af Ampell.

Lysprojekter, herunder lysberegninger udfærdiget af Ampell, er vejledende, og Ampell kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler.

8 - Garanti

Standardgarantien er 2 år fra modtagelse af varen, forudsat at produktet benyttes, installeres og driftes i overensstemmelse med databladet og brugermanual (tekniske krav) af autoriseret elektriker.

Forudsat garantiperioden ønskes forlænget, kan der indgås en særskilt, skriftlig aftale herom.

Hvis der ønskes specifik dokumentation på reservedelsgaranti, levetider, drift og vedligehold mm., kan dette rekvireres og som oftest findes i produktdatabladene.

9 - Force Majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i konditioner er Ampell ikke ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for Ampells kontrol, og som Ampell ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold (herunder lynnedslag), el-forsyningsforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, epidemi og arbejdsstridigheder.

10 - Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav over for Ampell kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Ampell hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11 - Ejendomsforhold

Ampell forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for transport, montering, renter og andre omkostninger, er betalt. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen.

12 - Værneting og lovvalg

Danmark er værneting for enhver tvist der udspringer af nærværende aftale, og dansk ret finder anvendelse.